GDPR


 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА НОЙ ТРАВЕЛ ООД

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности НОЙ ТРАВЕЛ ООД обработва като администратор личните данни на своите клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/ „Вие“), в съответствие с предвидените в тази Политика правила и принципи.

 2. НОЙ ТРАВЕЛ ООД е дружество с ЕИК 148125819, ДДС номер BG148125819, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Македония“ №83, тел.: +359 52 694494 адрес на ел.пощa: info@noytravel-bg.com.

 

СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ 

 3. (1) Във връзка с предоставяните услуги НОЙ ТРАВЕЛ ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, посещаващи уебсайта http://www.noy.travel/ (Уебсайта);

(б) физически лица, които осъществяват резервации  за туристически услуги от свое име или от име на друго физическо или юридическо лице посредством Уебсайта;

(в) физически лица, използващи услугите, предоставяни от НОЙ ТРАВЕЛ ООД,  както и физически лица, представляващи или действащи по друг начин от името на юридически лица, които използват тези услуги;

(г) физически лица, отправили от свое име или от името на друго лице, което представляват, запитвания (вкл., но не само по електронна поща, по факс, чрез обаждане, използване на функционалността за Instant Messaging на Уебсайта и др.), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към НОЙ ТРАВЕЛ ООД;

(д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане или използване на функционалността за Instant Messaging на Уебсайта), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към НОЙ ТРАВЕЛ ООД.

(2) Услугите на НОЙ ТРАВЕЛ ООД могат да бъдат заявявани само от дееспособни лица, които са навършили 18 години.  

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

 4. Информацията (категориите лични данни), която НОЙ ТРАВЕЛ ООД обработва относно Субектите на данните съобразно тази Политика, може да включва:

(1). Във връзка с предоставянето на услуги по туристичесли услуги:

(а) Идентификационни данни: имена на лицата по резервация; дата на раждане; пол; националност; национален идентификационен номер (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; дата на издаване на документ за самоличност; валидност на документи за самоличност; държава, издала документа за самоличност.

(б) Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.

(2). Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: информация за начин на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срок на плащане и за просрочени/неплатени задължения; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; данни, съдържащи се в оторизационна форма за плащане (slip); наименование на юридическо лице; адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица); авторизационни форми (подписани).

(3) В случаите, когато Субектът на данни представлява друго лице (напр. фирма): информация кое лице и в какво качество (вкл. месторабота, позиция), както и информация за заявяваните услуги/ извършваните поръчки в това качество. Съответно в случаите, когато услугите се заявяват от лице различно от Субекта на данни в полза на Субекта на данни - в какво качество Субектът на данни ще ползва услугите, от кой са заявени, от кой ще бъде извършено плащането и др. под. (напр. при настанявания организирани от работодател или бизнес партньор на Субекта на данни и др. под.).

(4) Във връзка с услугите и функционалностите на Уебсайта:

(a) Данни, обработвани във връзка с извършване на резервация за хотелско настаняване: имена; адрес на електронна поща; телефон; държава; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; брой стаи; брой гости, в т. ч. брой възрастни и брой деца; корпоративен код/ код за достъп; код на участник в събитие и/или групово настаняване; номер на резервацията; специални оферти и предпочитания на госта (при изрично посочване в резервационната форма); данни за пакетa.

(б) Данни, обработвани във връзка с извършване на покупки в електронен магазин на Уебсайта, достъпен на адрес http://noy.travel/: регистрационни данни (имена; адрес на електронна поща; телефон; факс; наименование на юридическо лице; адрес; населено място; пощенски код; област; държава; парола); история на поръчките; данни за закупени ваучери (номер; заявено персонално съобщение); история на извършените плащания; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; данни за банкова сметка; номер на поръчката;

(в) Неструктурирано съдържание от разговори с и запитвания към резервационен агент посредством функционалността за Instant Messaging на Уебсайта.

(г) Информация от логове за влизане в акаунт, от сървърни логове и от логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

(д) „Бисквитки“: За функционирането на Уебсайта е необходимо ползването на „бисквитки“. Детайлно описание на използваните „бисквитки“, тяхното предназначение и информацията, която се обработва посредством тях, може да бъде намерено в Политиката за „бисквитки“ на НОЙ ТРАВЕЛ ООД, достъпна на: http://www.noy.travel/

Във връзка с подадени от клиенти жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст): неструктурирана информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания, молби и сигнали.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

5. НОЙ ТРАВЕЛ ООД събира, съхранява и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които предоставя. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:

(а) цели, свързани със спазване на законови задължения на НОЙ ТРАВЕЛ ООД;

(б) цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с НОЙ ТРАВЕЛ ООД или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор;

(в) цели на легитимния интерес на НОЙ ТРАВEЛ ООД или на трети лица;

(г) цели, за които Субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му.

6. Целите за обработване на лични данни от НОЙ ТРАВEЛ ООД, свързани със спазване на законови задължения, включват:

(1) сключване на договор за предоставяне на туристически услуги

(2) консултация за избор на подходящ туристически продукт

(3) резервация на самолетни билети

(4) хотелско настаняване

(5) сключване на застраховка Помощ при пътуване, Медицински разходи при болест и злополука, и други застраховки

(6) обработка на документите за издаване на визи

(7) обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях;

(8) осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;

(9)други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни, лицензионни и др.) на НОЙ ТРАВЕЛ ООД, свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.

7. Целите за обработване на лични данни от НОЙ ТРАВЕЛ ООД , свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор с НОЙ ТРАВЕЛ ООД, включват:

(1) приемане, администриране и обработване на резервации и анулирани такива;

(2) обслужване на клиенти, включително предоставяне на онлайн услуги посредством Уебсайта;

(3) осигуряване на възможност за регистрация на профил и администриране и поддържане на регистрираните профили в онлайн магазина, достъпен през Уебсайта;

(4) администриране, изпълнение и доставка на покупки, извършени през Уебсайта;

(5) осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги;

(6) администриране и получаване на плащания за предоставяните услуги, вкл. от разстояние;

(7) финансово-счетоводна дейност и администриране, обработване и събиране на дължими плащания за предоставените услуги;

(8) възстановяване на грешно преведени суми;

(9) осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със заявените от ползвателите им предпочитания.

8. Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено от Субекта на данните, включват:

(1) Изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за услуги, специални оферти, пакети, събития и други подобни;

(2) Проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;

(3) Изпращане на информационни бюлетини;

(4) Други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ОТКАЗ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА НОЙ ТРАВЕЛ ООД 

9. (1)НОЙ ТРАВЕЛ ООД ясно обозначава, където е приложимо и по подходящ начин, дали посочването/ предоставянето на съответните данни и/или документи е задължително или представлява изискване, необходимо за сключването или изпълнението на договор, както и последиците от отказ за предоставяне.

(2) При необходимост от допълнителни разяснения всеки Субект на данни може да поиска такива в НОЙ ТРАВЕЛ ООД или да отправи запитване към посочените в тази Политика контакти.

(3) Отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред предоставянето на услуга от страна на НОЙ ТРАВЕЛ ООД, пред удовлетворяването и изпълнението на подаваните искания, заявления, молби, сигнали и др. под., която освобождава НОЙ ТРАВЕЛ ООД  от отговорност за неизпълнение.

(4) Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги или до спиране на достъпа до услуги, предоставяни от НОЙ ТРАВЕЛ ООД.

(5) Субектите на данни не следва да предоставят на НОЙ ТРАВЕЛ ООД каквито и да е специални категории данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице; и лични данни, свързани с присъди и нарушения).

 

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10. (1) В някои случаи личните данни, обработвани от НОЙ ТРАВЕЛ ООД не се събират или получават директно от Субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:

(2) Лица, представляващи, работещи за или сътрудничещи си по друг начин със Субект на данните;

(3) Организатори на събитие – относно информация за участниците в събитието;

(4) Търговски партньори (напр. резервационни сайтове като напр. com; туристически агенти, други лица, които предоставят посреднически услуги при извършването на резервации или при заявяването на други услуги и други подобни) на НОЙ ТРАВЕЛ ООД;

11. Компетентни държавни и съдебни органи.

(1) Лицата по т. 10 се ангажират да информират Субектите на данни, чиито данни предоставят  и да гарантират, че предоставят данните въз основа на валидно правно основание.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА – ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

12. (1)За целите, посочени в тази Политика, НОЙ ТРАВЕЛ ООД може да превъзлага дейности по обработване на личните данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на Регламента и другите приложими правила за защита на личните данни.

(2) Когато лични данни се разкриват на и обработват от обработващи личните данни, това ще става само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложените им от НОЙ ТРАВЕЛ ООД  задачи.

(3) Обработващите лични данни действат от името на НОЙ ТРАВЕЛ ООД  и са задължени да обработват личните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на НОЙ ТРАВЕЛ ООД  като няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин информацията за други цели освен за целите, посочени в тази Политика.

 

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

13.  НОЙ ТРАВЕЛ ООД не разкрива лични данни относно Субекта на данни на трети лица, освен в случаите когато:

(1) това е необходимо за изпълнение на законово задължение на НОЙ ТРАВЕЛ ООД :

(а) компетентни държавни, общински или съдебни органи;

(б) одитори;

(2) това е необходимо за предоставяне на услугите на НОЙ ТРАВЕЛ ООД:

(а) банки и доставчици на платежни услуги;

(б) доставчици на пощенски и куриерски услуги;

(в) търговски партньори на НОЙ ТРАВЕЛ ООД като: резервационни сайтове; туристически агенции и други доставчици на туристически или други помощни услуги като автомобили по наем, таксиметрови и други транспортни услуги и други подобни

(3) Субектът на данни е дал изричното си съгласие - лицата, предвидени в съответното съгласие (напр. свързани с НОЙ ТРАВЕЛ ООД , търговски партньори на НОЙ ТРАВЕЛ ООД и други подобни);

(4) това е необходимо за защита на правата или законните интереси на НОЙ ТРАВЕЛ ООД, на трети лица или на Субекта на данни:

(а) държавни, общински и съдебни органи;

(б) частни и държавни съдебни изпълнители;

(в) адвокати;

(г) нотариуси;

(5) в други, предвидени в закона, случаи.

14. (1) НОЙ ТРАВЕЛ ООД обработва и съхранява информация относно Субекта на данни до постигане на съответните цели, за които същата е събрана и се обработва.

(2) НОЙ ТРАВЕЛ ООД, съобразно вътрешните си правила и процедури и приложимото законодателство, обработва и съхранява информация относно Субекта на данни в следните срокове:

 

 

Типове данни

Срок на съхранение

Информация, свързана със заявени и използвани туристически услуги, за събития и мероприятия, вкл. за анулирани резервации за туристически услуги (доколкото са свързани с възстановяване на предплатени суми и/или удържане на дължими суми)

От извършването на съответната резервация/ заявка до 5 /пет/ години от предоставяне на услугата/приключване изпълнението на договора/ анулиране на резервацията.

В случаите, когато услугите са заявени и използвани въз основа на договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.

Финансови и счетоводни документи; фактури; авторизационни форми; друга информация, свързана с с данъчно-осигурителния контрол.

До 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

Неструктурирана комуникация, кореспонденция, жалби, сигнали.

5 години

В случаите, когато кореспонденцията се отнася за договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.

Данни, свързани с регистрацията на профил в електронния магазин на Уебсайта

За целия период на регистрацията и до 5 години след прекратяването ѝ.

Системни логове. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

1 година

Лог на действията по заявки за регистрация на профил или за покупка на стока с или без регистриран профил в Уебсайта (съхранява се информация като: действие/ съдържание на заявката, дата и час, IP адрес и др.)

За целия период на поддържане на регистрация на профил в Уебсайта и до 5 /пет/ години след прекратяването му (ако има такъв)

До 5 /пет/ години от изпълнението на заявената покупка (ако е извършена без регистриран профил).

Данни, обработвани въз основа на изричното съгласие на Субекта на данни

От момента на предоставяне на съгласието до оттеглянето му от Субекта на данните.

 

Посочените в тази Политика лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в нея или за защитата на правата и/ или законните интереси (включително и по съдебен ред) на „НОЙ ТРАВЕЛ“ ООД или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

15.  Във връзка с обработването на личните данни, свързани с него, всеки Субект на данни разполага със следните права:

(1) Право на информация – да получи информация относно извършваното обработване на личните му данни от НОЙ ТРАВЕЛ ООД;

(2) Право на достъп:

(а) да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него;

(б) да получи достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването и правата му.

(3) Правото на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;

(4) Правото на изтриване – да изисква изтриването на личните му данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента;

(5) Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изисква от НОЙ ТРАВЕЛ ООД ограничаване на обработването на личните му данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това, предвидени в същия;

(6) Уведомяване на трети лица – право да изисква от НОЙ ТРАВЕЛ ООД да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от НОЙ ТРАВЕЛ ООД;

(7) Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на НОЙ ТРАВЕЛ ООД , в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от НОЙ ТРАВЕЛ ООД .

Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

(a) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и

(б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако е технически осъществимо Субектът на данни има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от НОЙ ТРАВЕЛ ООД към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.  

(8) Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – да не бъде обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла на Регламента, което поражда правни последствия за Субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита правата и свободите и легитимните интереси на Субекта на данни. Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса от страна на НОЙ ТРАВЕЛ ООД, правото на Субекта на данни да изрази гледната си точка и да оспори решението.

Ако такова решение, включително профилиране, бъде вземано спрямо Субекта на данни, за всеки конкретен случай Субектът на данни има правото и ще получи от НОЙ ТРАВЕЛ ООД отделно съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за него, както и за начина на упражняване на правата по тази точка.

(9) Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Субекта на данни съгласие, същият може да оттегли съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ 

16. Субектът на данни има по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, включително срещу профилиране по смисъла Регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на НОЙ ТРАВЕЛ ООД или на трета страна. В тези случаи НОЙ ТРАВЕЛ ООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

17.  (1) Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни като лично отправи съответно писмено искане към НОЙ ТРАВЕЛ ООД – подадено лично от Субекта на адреса, посочен в т. 22 от тази Политика или чрез нотариално заверено искане, изпратено по пощата.

(2) Искането по ал. 1 може да бъде упражнено и по електронен път, като за целта същото трябва да е подписано от Субекта на данни с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и  чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и да се изпрати до НОЙ ТРАВЕЛ ООД на адреса на електронна поща, посочен в т. 22 от тази Политика.

(3) Субектът на данните може да упражнява правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

(4) Част от правата могат да бъдат упражнявани и чрез наличните в Уебсайта функционалности.

 

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

18. Всеки Субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП) на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

 

НАДЗОРЕН ОРГАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

19. Надзорен орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВАТА

20. Обхватът на правата на Субектите на данни и на задълженията на НОЙ ТРАВЕЛ ООД във връзка с тези права може да бъде ограничен чрез законодателна мярка от правото на ЕС или на държава членка, което се прилага спрямо НОЙ ТРАВЕЛ ООД.

 

РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

21. Субектът на данните може да получи разяснения относно съдържанието и основанията за обработване на данните, начина на упражняване на правата по тази Политика, както и всякаква допълнителна информация във връзка с правата си при обработването на лични данни от  НОЙ ТРАВЕЛ ООД на:

Адрес: гр. Варна, ул. „Македония“ №83
Email адрес: info@noytravel-bg.com

 Телефон: +359 52 694494

Тази Политика за защита на личните данни е съставена от НОЙ ТРАВЕЛ ООД в качеството му на администратор на лични данни с оглед изпълнение на задълженията му за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).