Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА НОЙ ТРАВЕЛ ООД

 

ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ


1.Настоящите Общи условия уреждат продажбата на туристически услуги и предоставянето на туристически услуги на групово или индивидуално пътуващи туристи от НОЙ ТРАВЕЛ ООД, БУЛСТАТ: 148125819, със седалище и адрес на
управление: гр.Варна, Македония 83, ап. 7, Удостоверение за регистрация като Туроператор РКК -01-005988 от 07.12.2007, website: www.noy.travel.
2. За краткост по-нататък в Общите условия НОЙ ТРАВЕЛ ООД ще бъде наричано „Туроператор“, а потребителите на туристически услуги -„Турист“ или „Потребител“. Туристическите услуги(„Услуги“) включват търсене на резервации, хотелско настаняване, круизи, почивки, екскурзии, мероприятия, самолетни билети.
3. С използването на Услугите, Потребителят гарантира, че е навършил 18 години и е дееспособен да сключи договор за туристически услуги. НОЙ ТРАВЕЛ ООД не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на възрастовите ограничения и тези за дееспобност.                                                                      4. При регистрация Потребителят попълва задължителните полета в регистрационната форма. Потребителят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни.  Потребителят отговаря за всички действия, извършени чрез акаунта си с използването на потребителското име и парола за достъп. Потребителят се задължава незабавно да уведоми НОЙ ТРАВЕЛ ООД в случай на неправемерен достъп или вероятност за такъв.

 

ПУБЛИЧНА ОФЕРТА


1.Туроператорът пряко или чрез своите туристически агенти предоставя на пътуващия преддоговорна информация  за предлаганите от него туристически услуги и пакетни пътувания. Тази информация е налична на сайта на Туроператора и/или в разпространяваните от него брошури, каталози и други информационни материали.
2.Туроператорът е обвързан от предоставената информация по предходната точка до изчерпване на обявените места за записване или до настъпването на други изрично предвидени в офертата условия и може да я променя само, ако в Договора за туристически услуги страните са се споразумяли за това. Промените ще бъдат отразявани на сайта на Туроператора.

РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ


1. Потребителят може да направи резервация чрез уебсайта на НОЙ ТРАВЕЛ ООД, в  офисите на Туроператора, при оторизираните му Туристически агенти, по телефон, e-mail.
2.Резервацията се счита за потвърдена от Туроператора при сключване на договор с Туриста.
3.Потребителят е длъжен да декларира пред Туроператора преди сключване на договор с него, ако туристическите услуги ще се ползват от лица с увреждания или с ограничена подвижност, както и от лица, нуждаещи се от специална медицинска помощ.
4.В случай, че Туристът има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлаганите туристическите услуги по отношение на храна, места за настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви преди сключване на договора за пътуване. Туроператорът преценява дали може да се ангажира с
изпълнението им или не.
5.В случай, че Туристът не е изпълнил задължението си по предходните т.3 и т.4 на настоящия раздел Туроператорът има право да откаже да се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги взема предвид при изпълнение на сключения договор.
6.Потребителят, направил резервация, декларира и гарантира пред Туроператора, че всички други лица, вписани в договора, са съгласни с неговите условия, че са запознати и приемат настоящите ОУ и гарантира от свое име и от името на останалите лица, включени в пътуването, заплащането на цената по договора.
7.Потребителят, направил резервация от името на няколко души, декларира и гарантира пред Туроператора верността на предоставените на Туроператора лични данни на всички пътуващи с него Туристи, включително но не само възрастта на малолетните/непълнолетни Туристи към датата на приключване на пътуването, начина на изписване на имената им на български и на латиница по лична карта/паспорт и др., като носи пълна отговорност за невярна информация и се задължава да обезщети записаните от него Туристи и Туроператора за нанесени им вреди
вследствие предоставени сгрешени данни.        ЦЕНИ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


1.Общата цена на пътуването е в български левове с включен ДДС и включва цената на услугите, изрично посочени в съответната туристическа услуга.
2.Цена, обявена и във валута, се заплаща в лева по курса на БНБ в деня на плащането.
3.Плащането може да се извърши по електронен път с дебитна или кредитна карта, по банков път по сметката на НОЙ ТРАВЕЛ ООД,  в брой при спазване на ограниченията на Закона за ограничаване на плащанията. Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro. При избор на този метод за плащане се отваря платежна страница на обслужващата ни банка, където въвеждате данните на вашата карта. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.                                                                                 4.Всички банкови такси по извършени преводи, включително по превалутиране или за получаване на преводи в чуждестранна валута, са за сметка на Потребителя.
5.Всички срокове за плащане, ценови условия, условия на анулации, промоции са описани в Договора, който се сключва межу Потребителят и НОЙ ТРАВЕЛ ООД.
6.Обявените от Туроператора промоционални цени са валидни само за конкретната туристическа услуга, период на резервация и/или пътуване и при посочените в офертата условия.
7. При записвания в последния момент/Last minute общата цена на услугите се дължи в деня на сключване на договора.


                                  УСЛОВИЯ ПРИ ПОКУПКА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

1.Цената на закупуван самолетен билет се дължи и заплаща в пълен размер до 24 часа след потвърждението й от Туроператора.
2. По отношение на издаден на негово име самолетен билет Туристът се счита за обвързан с конкретните условия за ползване, неустойки за промяна на имена, дата, полет и др. на съответните авиокомпании.
3.При отказ от пътуване с издаден самолетен билет Туроператорът не възстановява никакви платени от Туриста суми за билета, независимо от срока, в който се извършва отказът.                                                                                                                                      

ДОКУМЕНТИ


1.Документи, съпровождащи и обезпечаващи пътуването, са туристическият ваучер, пътнитe билети и застрахователната полица, предадени на Туриста от представител на Туроператора, а ако договорът е сключен чрез туристически агент тези документи следва да се предоставят от негов представител.
2.За пътуването Туристът се нуждае от лична карта или задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. Туристът отговаря за снабдяването с необходимите му документи и за тяхната редовност.
3.Непълнолетни туристи- граждани на Република България, които ще пътуват придружени само от единия родител/настойник/попечител, или с придружител или без такъв, следва да притежават и да пътуват със следните документи: оригинал и копие от нотариално заверена декларация от законните си представители за съгласие непълнолетният турист да пътува по посочената в декларацията конкретна туристическа програма за съответния период и кое лице поема отговорността за него, задграничен паспорт, лична карта и копие от акт за раждане. Документите се представят на граничните власти при поискване. Туроператорът не носи отговорност за липса илиненадлежно издадени документи на лица под 18 годишна възраст.
4.За страните, с които Република България се намира във визов режим, Туроператорът ще предостави на Туриста своевременно подробна информация за документите, изисквани от съответните консулски отдели, за условията и ориентировъчните срокове за издаване на визи на български граждани, както и за дължимите за това такси.
Туроператорът поема само задължение да съдейства на Туриста за кандидатстване и получаване на виза, но не гарантира издаването на такава. В случай на отказ от страна на компетентния орган за издаване на виза,Туроператорът не носи отговорност и не възстановява платените от Туриста такси за визи.
5. Туроператорът предоставя на Туриста в писмен вид или по друг подходящ начин информация за медицинските, санитарните и здравните изисквания в Туристическата дестинация за периода на пътуването и престоя.

                   ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ ТУРИСТА

1.Изменения в договора по инициатива на Потребителят са възможни при заплащане на предвидените в договора условия и такси за анулации.
2.Потребителят има право да прекрати договора за туристически услуги преди започването на изпълнението на туристическите услуги с писмено уведомление до НОЙ ТРАВЕЛ ООД, като в този случай Туроператорът си удържа от
направените плащания за туристическите услуги предвидените в договора суми и възстановява на Туриста в 14 дневен срок остатъка от платените суми.                                3. В случай, че Потребителят  прекрати своята почивка/екскурзия/хотелско настаняване/круиз през времетраенето им и по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на завените услуги.                                                                

ЗАСТРАХОВКИ


1.Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.97 от ЗТ за застраховка „Отговорност на туроператора”, полица № 13062110000998 от 30.08.2021 г. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди сключване на договора за туристически услуги, но не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването.
2. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.72, ал. 1 от ЗТ със ЗД Е и предлага на Туриста сключване на застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътувания извън страната /включена в цената на пътуването или срещу допълнително заплащане при продажба на самолетни билети, настаняване в хотел и др./. Туристът може да не сключи такава застраховка, ако представи пред
Туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „Медицински разходи при болест и злополуки”, чийто период на валидност обхваща и периода на договора с Туроператора. Отговорността за предоставянето на медицински услуги е изцяло на застрахователната компания.
3.Туроператорът предлага на Туриста срещу допълнително заплащане сключване на застраховка „Отмяна на пътуване”, покриваща разходите за анулиране на пътуването от Туриста съобразно условията на съответния застраховател. Стойността на застрахователната премия е между 2,5% и 5% от общата цена по договора. Застраховката се сключва в деня на сключване на договора.


                                          ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


1. Туроператорът се задължава:
1.1.да предостави на Туриста всички заплатени от него туристически услуги, включени в Договора.
1.2. да осигури на Туриста задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната при стандартните условия на застрахователните дружества, с които има сключени договори, като предостави на Туриста оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.
1.3 да предостави на Туриста своевременно, преди започване на изпълнението на туристическите услуги, необходимите документи за ползване на туристическите услуги по договора, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо - информация за крайния
срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.
2. Туроператорът има право:
2.1. да промени цената на туристическите услуги при условията на действащото законодателство, настоящите ОУ и договора за туристически услуги.
2.2. да променя несъществено условията на договора за туристически услуги съобразно действащото законодателство и настоящите ОУ.
2.3.да задържи платения от Туриста депозит, като счете, че последният се е отказал от пътуването, в случай че Туристът не заплати в уговорените в договора за туристически услуги срокове остатъка от цената на пътуването.
3.Туристът се задължава
3.1. да заплати в пълен размер общата цена по договора за туристически услуги.
3.2. да си осигури необходимите лични документи /лична карта, паспорт, виза и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна.
3.3. /ако е непълнолетно лице/ да притежава и представи оригинал и копие от нотариално заверена декларация от законните си представители за съгласие непълнолетният турист да пътува по посочената в декларацията конкретна
туристическа програма за съответния период и кое лице поема отговорността за него, задграничен паспорт, лична карта и копие от акт за раждане. В случай, че непълнолетният Турист пътува, придружен от единия от родителите си,
той трябва да притежава и да представи на граничните власти нотариално заверено съгласие от другия родител.
3.4. да спазва законодателството на посещаваната страна..
3.5.да съобщава писмено на Туроператора за всяко установено несъответствие в хода на изпълнение на туристическите услуги.
4.Потребителят има право
4.1. да получи пълния обем туристически услуги, включени в сключения с Туроператора договор.
4.2. на застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“; от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната.
4.3. да получи предварителна информация за дестинациите на пътуването, маршрута на пътуването, началната и крайната дата на пътуването, брой на нощувките, включени в общата цена, вида на използваните транспортни средства, дати и приблизителни часове на отпътуване и връщане, местоположение и категории на местата за
настаняване, включените в общата цена хранения, екскурзиите и посещенията, включени в общата цена, дали туристът ще е част от група и приблизителния брой лица в групата, езикът, на който ще се предоставят услугите и дали пътуването е подходящо за потребностите на Туриста и за лица с ограничена подвижност, обща цена на
туристическите услуги, посочена и в български левове, и начина й на плащане, необходимия минимален брой участници за провеждане на пътуването и краен срок за прекратяване на договора при ненабиране на минималния брой, обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава, анулационни условия и информация за сключване на застраховка „Отказ от пътуване“;
4.4. да търси съдействие при затруднение или да подаде рекламация при установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическите услуги.

ОТГОВОРНОСТ


1. Туроператорът носи пълна отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически услуги.
2. В случай на несъответствие при изпълнение на туристическите услуги Туроператорът се задължава да обезщети Туриста за претърпените вследствие на несъответствието преки и доказани вреди в размер, ненадвишаващ платената от Туриста обща цена по договора.
3.Туроператорът не носи отговорност при отмяна, забавяне или изменение на условията на договора за туристически услуги, които не се дължат на негово поведение, а именно:
- забавяне на самолетни полети или автобусни превози поради усложнена пътна обстановка, по технически и метеорологични причини /мъгли, бури, обилни снеговалежи, проливни дъждове и др./, както и при промяна на
разписанието от страна на превозвача /самолетна или автобусна компания/, летища.
- загуба или повреждане на багаж по време на пътуването.                                                в. анулация или прекъсване на пътуването от Потребителя по лични причини.
- неявяване/закъснение на Потребителя по каквито и да е причини на определените място и време за отпътуване/продължаване на пътуването.
- отказ на съответните консулски отдели да издадат виза на Потребителя.
- отказ на граничните или митническите служби да допуснат излизане на Потребителя от Република България, респективно влизане на същия на територията на съответната държава по каквито и да е причини, включително но не само поради липса на изискуеми документи и извършени правонарушения.
4. Туроператорът не носи отговорност при несъответствия в туристическите услуги, които се дължат на:

 a) пътуващия;
 б)трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора туристически услуги, и в непреодолими и извънредни обстоятелства, които няма как да бъдат предвидени или избегнати от Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
6.Туроператорът не носи отговорност за туристически услуги, закупени самостоятелно от Туриста от други доставчици, и невключени в Договора за туристически услуги.

 

РЕКЛАМАЦИИ


1.Туристът е длъжен да информира без всякакво необосновано забавяне Туроператора на телефон +359 52 694 494 или на e-mail: info@noytravel-bg.com всяко установено от него несъответствие при изпълнението на туристическа услуга, като изложи конкретните обстоятелства по случая с оглед предприемане на своевременни и
подходящи мерки и оказване на съдействие за разрешаване на проблема.
2. Туристът следва да предяви рекламацията си и пред доставчика на съответната услуга и/или пред представителя/контрагента на Туроператора и ако несъответствието не бъде отстранено, да състави и подпише двустранен/тристранен протокол за установяване на вида и характера му.
3.В случай, че несъответствието не е отстранено до приключване изпълнението на туристическите услуги, Потребителят следва да поднови писмено рекламацията си пред Туроператора/Турагента до 7 дни след края на пътуването.
4. Туроператорът е длъжен да отговори писмено на рекламацията на Потребителя в 30 дневен срок от депозирането й.
5. Несъответствия в изпълнение на туристически услуги, които не са заявени от Потребителя в момента на предоставяне на съответните услуги, а са съобщени на Туроператора за първи път след края на пътуването, няма да бъдат разглеждани от Туроператора.